Metodoloxía

O traballo realizarase partindo dunha análise profunda da situación actual de cada un dos subsectores cárnicos, coa recompilación de toda a información necesaria, estudando debilidades, fortalezas, ameazas e oportunidades.

En función dos resultados se planearán con suficiente detalle os obxectivos a acadar, establecendo as liñas de actuación axeitadas, así como os sistemas de seguimento e control pertinentes, que permitan garantir o éxito da estratexia. En todo o caso, o traballo desenvolverase como un proceso participativo no que se implique aos axentes do sector cárnico galego, ás empresas e organizacións relacionadas e á propia sociedade galega.

Unha metodoloxía activo-participativa que asegure:

 • O debate, a reflexión e a participación dos axentes en tódalas fases de elaboración da estratexia.
 • A recolla das inquedanzas e achegas de todos os axentes da cadea de valor mediante grupos de traballo que terán que:

  • Estudar e analizar as problemáticas do sector.
  • Xerar coñecemento que permita a toma de decisións en todos los eidos: produción, comercialización, cadea de valor ou políticas europeas.
  • Esbozar os eixos estratéxicos e as accions a ser recollidas na estratexía conxunta.

Proceso participativo

Mesas de participacipación en formato world café para elaboración do DAFO e a para as mesas de debate propositivas.

 • 3 mesas de 7-10 persoas en cada unha, con representación dos diversos colectivos.
 • En cada mesa haberá un coordinador da organización e un representante escollido entre tódolos participantes que será o "secretario" ou "anfitrión".
 • 3 roldas de 20 minutos cada unha para responder a 3 preguntas/cuestións diferentes.
 • En cada rolda os participantes cambian de mesa (cada asistente terá unha tarxeta identificativa coa mesa a que ten que asistir en cada rolda).
 • O "secretario" e o coordinador permanecen na mesma mesa para recoller as propostas, anotalas nun rotafolio e resumilas aos novos integrantes de cada rolda.
 • Os secretarios presentan en plenario os resultados da súa mesa/pregunta (5-10 min).
 • Recollida de comentarios despois de cada intervención, de ser o caso.